Menu Style

Cpanel
U bevindt zich hier: Home Onze Lieve Vrouw in het Woud TOEKOMST PAROCHIE

vrijdag06 december 2019

‘PAD VAN ONZE PAROCHIE’
Op 10 september jl. komen we met een 100-tal parochianen samen in De Geerhoek in Wouw. Doel van deze avond is: de parochianen bijpraten over ontwikkelingen en opdoen van mogelijk nieuwe ideeën.
 
Aftrap pastoor Frans Verheije
Onze voorzitter, pastoor Frans Verheije, verzorgt de aftrap en heet iedereen van harte welkom. Hij geeft een interessante verhandeling over de ontwikkelingen vanaf de jaren 60/70 tot nu. De kern is dat in de loop der tijd de knellende banden binnen maatschappij en kerk zijn verbroken en de samenleving loskomt van de verzuiling. Andere samenlevingsvormen dan alleen ‘gezin’ komen op en de individuele ontplooiing brengt mensen ertoe zelf te kiezen op tal van terreinen. Deze verworvenheden uiten zich ook in een andere, vrijere houding tegenover zo genoemde gezaghebbers als de burgemeester, pastoor, leraar, politieagent, ouders, enz.
 
Uitgestrekt gebied
Daarna neemt onze vicevoorzitter, Wim Reijnders, het woord. Hij maakt nog eens duidelijk dat onze 2 pastores de zorg hebben voor 2 parochies en 9 geloofsgemeenschappen. Samen met onze teamassistente, Mirella Broos, en twee mensen uit de beide besturen, Wim Brooijmans en Ad Schouw, overleggen zij regelmatig over allerhande kwesties als roosters, ontwikkelingen, grenzen waar zij tegenaan lopen, enz.
 
Bestuur, team en bisdom
Wim Reijnders houdt de goegemeente voor, dat het parochiebestuur weliswaar verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen, maar wel binnen de spelregels van het kerkelijk recht en onze bisschop. Daarbij is het bestuur en het pastoraal team uiteindelijk vaak afhankelijk van een door de bisschop wel of niet af te geven machtiging. Soms zoekt het bestuur de grenzen op en leidt een en ander tot discussies. Elk jaar betaalt onze parochie aan het bisdom een verplichte afdracht, in 2018 € 33.000.
 
Pastorale zorg voorop
De krimp op een aantal terreinen binnen de parochie gaat snel. Het bestuur stelt de continuïteit van de pastorale zorg steeds voorop. De geldelijke bijdrage van onze parochianen is in de eerste plaats daarvoor bedoeld. Het bestuur bewaakt de benodigde financiële ruimte. Daarna komt de rest zoals bijvoorbeeld onze niet onbelangrijke gebouwenproblematiek, maar daarover onderstaand meer. Het bestuur analyseert alles en wil beslissingen niet vooruitschuiven. In dit proces zitten we middenin.
 
Getalsmatige ontwikkelingen
Vervolgens laat Wim Brooijmans zien, hoe ontwikkelingen zich binnen onze eigen parochie getalsmatig hebben vertaald. Het aantal dopelingen, communicanten, vormelingen en uitvaarten is tussen 2010 en 2018 gedaald met respectievelijk 74%, 50%, 80% en 49%. Het aantal wekelijkse kerkgangers kent in dezelfde periode een daling van 56%. Het betreft hier een gemiddelde van twee weekenden in het jaar. De trend omlaag is overduidelijk. De jaarlijkse kerkbalansactie brengt in 2010 € 104.000 in het laatje en in 2018 € 70.000. Dus een vermindering met 33%. Van het in 2018 aantal aangeschreven kerkbalans-adressen (ongeveer 3400) doen 613 gezinnen/alleenstaanden met een bijdrage mee. Dit aantal is in 2013 nog 837. De gemiddelde bijdrage per adres is in 2018 € 114.
Gelukkig heeft de parochie nog andere inkomstenbronnen zoals o.a. collectes, uitvaarten, misintenties e.d. De totale bijdrage van onze parochianen komt zo inclusief kerkbalans in 2010 op € 151.000 en 2018 op € 124.000, een achteruitgang van 18%.
 
Gebouwen en begraafplaatsen
Daarna is het de beurt aan Piet Backx, die binnen het bestuur verantwoordelijkheid is voor gebouwen en begraafplaatsen.
Verplaatsing parochiecentrum
Allereerst het parochiecentrum in Wouw! Dit gebouw wordt naar verhouding minimaal gebruikt. Het parochiebestuur wil deze woning verkopen onder voorwaarde dat ook een ander plan realiteit wordt. Dit laatste behelst een interne aanpassing van de Lambertuskerk aan de zijde van het pastoor Woltersplein. Daar kan een apart te verwarmen ruimte gecreëerd worden met een bovenverdieping, te gebruiken voor bijeenkomsten, vergaderingen, koorrepetities, administratie e.d. Tegelijkertijd wordt de in het bezit van de parochie zijnde woning in Bergen op zoom verkocht. Dit kan omdat de bewoner is vertrokken.
 
Buitenkapellen en begraafplaatsen
De buitenkapellen zijn in goede staat, worden door vrijwilligers prima onderhouden en vragen weinig aandacht. De begraafplaatsen liggen er keurig bij. Na aftrek van de kosten heeft de parochie hieruit nog steeds een positief saldo van € 47.000 (in 2018). Maar dit is dankzij veel arbeid van vrijwilligers. Aanvulling van deze groep is uiterst welkom, maar blijkt lastig. Niet onwaarschijnlijk zal de parochie in de toekomst meer een beroep moeten doen op externe bedrijven. Dit zet de netto opbrengst onder druk. Om extra inkomsten te genereren wordt een alternatief beproefd met de sinds vorig jaar op de Wouwse begraafplaats ingeplante aparte haagbeuken. Onder elke beuk bestaat de mogelijkheid van een urnengraf. Als deze proef slaagt, kan de parochie eventueel op de andere plaatsen ook iets dergelijks aanbieden. Tevens wordt onderzoek gedaan naar een nog op te zetten natuurveld voor natuurbegrafenissen in Wouwse Plantage.
 
Moerstraten
Elke eerste vrijdag van de maand wordt in het dorpshuis, ‘De Parelmoer’, naar volle tevredenheid een viering gehouden. Omdat de ruimte gratis is, heeft de parochie hieraan dus geen kosten. Tevens is de koffie na afloop een mooi sociaal aspect!
 
Heerle
In Heerle loopt in 2022 het huurcontract af. Vóór 2021 moet hierover een belangrijke beslissing worden genomen. Hoe we straks verder gaan, hangt mede af van de opstelling van woningcorporatie ALWEL. De kosten van huur, verwarming e.d. bedragen € 13.000 per jaar. De mogelijke opties overlegt het bestuur met de parochianen in Heerle.
 
Wouwse Plantage
In samenspraak met de gemeenschap in Wouwse Plantage bekijken we de mogelijkheden met de Gertrudiskerk, inclusief afstoten. Het metselwerk is in goede staat, maar de elektrische installatie raakt behoorlijk verouderd en aan de dakranden zit asbest. De huidige jaarlijkse exploitatiekosten zijn nu ongeveer € 8.500, maar dit is exclusief groot onderhoud.
 
Parochiekerk in Wouw
De Lambertuskerk in Wouw is door het bestuur en het pastoraal team aangewezen als onze officiële parochiekerk. Dit rijksmonument vraagt veel aandacht, aangezien er (binnen een paar jaar) forse restauratiekosten aan komen. De toren dient binnen een paar jaar te worden gerestaureerd. Op kosten van de stichting ‘Behoud Lambertuskerk’ is door Marijn Mariën met een hoogwerker een filmpje gemaakt, dat wordt getoond. Deze opname brengt de gebreken goed in het zicht. Op een aantal daken moeten mettertijd de leien worden vervangen. Ook vernieuwing van voegwerk komt eraan. Er is een plan gemaakt, opgedeeld in fasen. De 1e fase in 2021 behelst herstel van de toren voor € 900.000. De volgende fase in 2022 (€ 500.000) gaat over een deel van de daken. En dan volgen in 2028 en 2034 de andere fases van elk € 500.000.

Fondsen
We gaan voor de Lambertuskerk een beroep doen op het beschikbare restauratiefonds van de provincie. In 2021 gaat de parochie opnieuw BRIM-subsidie bij de rijksoverheid aanvragen. Verder leggen we verzoeken neer bij andere particuliere fondsen. En tenslotte is de eerder genoemde stichting voor behoud van ons icoon heel actief met fondsenwerving.
Gebruik parochiegeld
Eén ding is voor het parochiebestuur helder! Er mag slechts een klein deel van de parochiecenten worden gebruikt voor de restauratie van de Lambertuskerk. Subsidievoorwaarden vragen dikwijls om óók een eigen bijdrage.

Pastoraat
Continuering van het pastoraat is en blijft nummer één!
 
Pastores en vrijwilligers 
Zowel pastores als vrijwilligers worden een dagje ouder. En daarmee dient het bestuur terdege rekening te gaan houden. Ondersteuning door gepensioneerde pastores houdt op. Grenzen van wat menselijk gezien nog mogelijk is worden bereikt. Alles moet verantwoord en financieel haalbaar blijven. Tot nu toe is dit punt onderbelicht geweest.
 
Stichting Behoud Lambertuskerk
Na de pauze word door Peter van Steekelenburg verslag gedaan van de ‘Stichting tot behoud van de Lambertuskerk’. Deze ANBI stichting staat geheel los van het parochiebestuur. Giften zijn net als de bijdrage aan het parochiefonds onder voorwaarden geheel aftrekbaar voor de belasting. Op dit moment staat op de rekening € 235.000. Daar komen de in de toekomst toegezegde bedragen nog bij. Dat brengt het saldo op € 265.000. Er zijn 140 ‘vrienden van het icoon’ en 40 bedrijven sponseren. De ambitie van het stichtingsbestuur is z.s.m. te komen tot 180 vrienden en 50 bedrijven! Er komen nieuwe acties aan.
 
Parochianen aan het woord
Daarna krijgen de aanwezigen in groepjes per tafel de gelegenheid wensen en ideeën te formuleren en aan het papier toe te vertrouwen. De opmerkingen/reacties/vragen gaat het bestuur serieus bekijken! Enkele dingen komen op de bijeenkomst al aan bod. Maar u hoort nog van ons!
 
Oproep
De oproep uit de zaal om toch in godsnaam de 4 kerkdorpen bij elkaar te houden is zeker gehoord. Het bestuur en het team willen niets liever! We hebben met z’n allen een inspanningsverplichting voor de toekomst van onze parochie.
Parochiebestuur en pastoraal team, Wouw, 11-09-2019